background

Projekty UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie i wdrożenie do praktyki produkcji przemysłowej, innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych”

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych.

Efektem projektu będzie innowacyjna technologia spawania przęseł ogrodzeniowych.

Okres realizacji projektu: 17.07.2018–18.03.2019
Wartość projektu: 492.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 340.000,00 zł

Fundusze europejskie

Polargos Sp. z o.o.

jest Beneficjentem Projektu Współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

"Stworzenie systemu B2B łączącego Polargos Sp. z o.o. z partnerem biznesowym."

Fundusze europejskie